Groupement Belge du Béton

Valoriser et diffuser notre savoir

En savoir plus

Accueil Archives CONCRETE DAY 2016 Workshops Workshop I : Recherches, résultats et certification

Recherche, résultats et certification

WORKSHOP I

14:00

Le projet Smart COCO 
« Smart Composite Components »

Le béton armé de profils acier.

Introduction au projet: motivation, objectifs, cas structuraux étudiés et partenariat. Outils de calcul délivrés. Programme des interventions et présentation des orateurs.
                              
Résistance au cisaillement à l’interface profil acier-béton.
Prof. H.DEGEE, Universiteit Hasselt

14:30

Murs & colonnes armés de profils acier :
Vérifications en compression, flexion et cisaillement.
Vérifications d’instabilité

Prof.Hon.A.PLUMIER, Université de Liège
Prof.H. SOMJA , INSA de Rennes

15:00

Assemblages acier-béton par profils acier :Assemblages poutre-colonne renforcés par profils acier.
ir. DRAGAN Universiteit Hasselt  ou Dr.ir. N.HUY INSA de Rennes
Assemblages de poutres ou planchers dalles par clés de cisaillement.
Prof. A. ELGHAZOULI ou Dr.ir. D.BOMPA Imperial College London

15:30

Innovatief beton, uw te beschermen eigendom?

Josse Jacobs, ing.Dienst Kwaliteit van Producten en Systemen, Hoofdadviseur, WTCB

Intellectuele eigendom (IE) wordt in de bouwsector vaak vergeten. Dit wil echter niet zeggen dat ze er niet gelden. In deze sector kunnen vooral octrooien, merken, modellen en tekeningen en auteursrecht aan bod komen.
Naast een algemene introductie van deze IE-rechten, zal ook nader toegelicht worden waar deze in de betonsector belangrijk kunnen zijn en hoe betonbedrijven hun voordeel kunnen halen: hoe je via IE-rechten je producten kan beschermen en commercialiseren, maar ook hoe je met kennis over de IE-rechten van andere bedrijven kan omgaan. Naast de technische en commerciële voordelen zullen ook enkele financiële aanmoedigingen van de overheid aan bod komen.
 
De meeste aandacht gaat naar octrooien. Aan de hand van enkele voorbeelden zullen de toehoorders kunnen vaststellen dat informatie vergaren via octrooien ook voor hen mogelijk is.
Aan de hand van enkele voorbeelden van recente octrooien in de betonwereld zullen een blik werpen op wat er in de (nabije) toekomst op de markt kan verwacht worden. Betonbedrijven die zelf deze oefening maken voor de specialisatie waarin ze actief zijn, kunnen sneller inspelen op de nieuwe tendensen in de markt.

16:00
BREAK
17:00

“BIND-AMOR: hergebruik van AMORAS-filterkoek als cementvervanger in beton”

dr.ir.Ruben Snellings - VITO en Prof.dr.ir.-arch.Özlem Cizer - KU Leuven.


In het BIND-AMOR project voert aMT (de afdeling Maritieme Toegang van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse Overheid) als opdrachtgever samen met K.U.Leuven en VITO wetenschappelijk onderzoek naar het effect van flash calcinatie (=verhitten tot 800 à 1000°C) op de AMORAS slib filterkoeken (AMORAS=Antwerpse Mechanische Ontwatering Recyclage en Applicatie van Slib) met het oog op de ontwikkeling van een nieuw “cement” met puzzolane (= reactieve) eigenschappen. Deze studie loopt sinds 2014 en de bedoeling is om eind 2016, begin 2017 zicht te krijgen op een mogelijk concrete en economisch haalbare toepassing. In deze workshop geven de partners van het BIND-AMOR-project een stand van zaken wat betreft de onderzoeksresultaten.
KULeuven
17:30

BENOR concrete stands for continuous assessment

ing. Ann Van Gucht, Supervision OSO/OCI, Head of Sectoral Body OSO, Certification Expert Aggregates, Admixtures, Concrete and Mortars

Ms Ing. Hanife Dursun, Certification Officer

 

Het nieuwe TRA 550 is van kracht sedert 01.10.2014. De overgangsperiode liep ten einde op 31.12.2015. Alle BENOR-betoncentrales hebben, op één na, belangrijke inspanningen geleverd om zich in overeenstemming te brengen met de nieuwe reglementering.
 
Gezien in 2015 er nog veel centrales voor een groot deel cf. de oude versie van het TRA 550 – met sterke focus op de beoordeling van de druksterkte – werkten, is het voorlopig nog te vroeg om definitieve conclusies te trekken m.b.t. de gewenste doelstelling. Dit doel is het globale vertrouwen in de garantie van de prestaties, zowel voor de druksterkte als voor de duurzaamheidseigenschappen van het geleverde beton, te waarborgen.
 
Belangrijk hierbij zijn de ‘spelregels’ voor certificatie. Deze spelregels gaan over de eisen die tot stand komen via consensus tussen alle belanghebbende partijen, aan de effectieve behoeften van de markt beantwoorden en zo de vereiste meerwaarde bieden.
 
BE-CERT werkt samen met een collectief van professionals die met kennis van zaken praktijk en theorie op mekaar afstemmen wat resulteert in het voortdurend bijsturen van deze spelregels met als doel voor oog houdend ‘optimale transparantie van kwaliteit’.
 
Het nieuwe TRA 550 legt de basis van een vernieuwd vertrouwen in de kwaliteit en de duurzaamheid van de BENOR-producten geleverd door de stortklaar betoncentrales.

18:00