Groupement Belge du Béton

Valoriser et diffuser notre savoir

En savoir plus

Accueil Archives CONCRETE DAY 2016 Workshops Workshop III : Build Together

WORKSHOP III

BUILD TOGETHER

14:00

Prix d'étude du GBB

Cette année encore, le Groupement Belge du Béton couronnera le travail de fin d'études le plus remarquable dans le domaine du béton. Le 'Prix d'études 2016' sera décerné à un travail de fin d'études présenté dans un institut d'enseignement belge pour l'obtention soit d'un diplôme d'ingénieur civil des constructions ou d'ingénieur civil architecte soit  d'ingénieur industriel en construction.

L. Vandewalle (*), Prof. dr. ir. - KULeuven, Departement Burgerlijke Bouwkunde/Voorzitter Commissie Vorming

14:30

Duurzaam Ontwerpen van Beton: Chloride indringing en carbonatatie

Robby Caspeele, Professor at Ghent University
Peter Minne, Docent, Afdeling Bouwkunde, KU Leuven - Technologiecluster Bouw - Technologiecampussen Gent en Aalst

Voor ontwerpers van constructies in gewapend- en voorgespannen beton zijn de mechanische eigenschappen van het beton meestal maatgevend. Bij de toepassing van NBN EN 206-1 en NBN B15-001 is het gebruikelijk om het beton te ontwerpen volgens prestatie-eisen waarbij de voornaamste handelen over de druksterkte en de verwerkbaarheid van het beton. De duurzaamheidseisen worden vaak als ondergeschikt beschouwd en aan de hand van milieuklassen en/of omgevingsklassen opgesteld. Om hieraan te voldoen, worden een minimale cementhoeveelheid, een maximale water-cementfactor  en een minimale sterkteklasse gedefinieerd. Bovendien worden door Eurocode 2 minima opgelegd voor de betondekking naargelang de blootstelling en de levensduur. In tegenstelling tot de mechanische eigenschappen is deze karakterisatie niet probabilistisch onderbouwd. Voor bepaalde toepassingen is het noodzakelijk dat er absolute duurzaamheidscriteria gedefinieerd worden die gelinkt zijn aan de verschillende optredende schademechanismen. Het TeTra-project DurOBet geeft hiervoor een ontwerpmethodologie en referentiewaarden.

15:00

Ontwikkeling van ZVB wanden voor opslagmodules voor categorie A radioactief afval.
Petra Van Itterbeeck (WTCB) & Geert De Schutter (UGent)
,
Ism NIRAS / ONDRAF


In 2006 zette de federale regering het licht op groen voor de berging van laag- en middelactief kortlevend afval (catA) in Dessel. Dit catA afval zal in modules aan de aardoppervlakte geborgen worden. Voor dit doel zullen in totaal 34 bergingsmodules gebouwd worden, met massieve betonnen wanden, vloer- en dakplaten, bestand tegen accidentele belastingen zoals aardbevingen. Aangezien de wanden van deze constructies een zeer hoge wapeningsdensiteit vertonen is een uitvoering in traditioneel verdicht beton niet zo vanzelfsprekend. UGent en WTCB ontwikkelden in opdracht voor NIRAS enkele zelfverdichtende betonmengsels. U krijgt tijdens deze lezing een blik op de gestelde eisen, het mengselontwerp en prestaties van deze zelfverdichtende betonmengsels.
15:30

Bétonnage en conditions de température extrêmes.
Xavier Farina , Concrete Technologist, BESIX
Les problématiques qui peuvent apparaitre quand on bétonne par 45 °C et notamment des éléments massifs (exemple : radier de 3 m d’épaisseur) sont les suivantes:
-          Réaction Sulfatique Interne
-          Différence de température entre le cœur et la surface de l’élément
-          Prise du béton accélérée

Xavier Farina nous présentera quelques solutions :

-          Comment refroidir le béton en centrale (glaçons, eau froide, arrosage des granulats, …)
-          Solutions pendant exécution (choix du ciment, tuyaux refroidisseurs, isolation, …)

16:00BREAK
17:00

Une nouvelle norme pour le béton apparent.

Julie Pierard Head of Laboratory at WTCB-CSTC-BBRI

Par ‘béton apparent’, on entend un béton coulé en place qui offre la possibilité de combiner des exigences structurelles et esthétiques pour la réalisation d’éléments tels que des voiles ou colonnes dont la surface est destinée à rester visible. Une nouvelle norme belge sur le béton apparent (prNBN B 15-007), actuellement à l’enquête publique, propose un cadre clair et objectif pour la manière de spécifier la qualité de béton attendue et d’évaluer le résultat obtenu à posteriori. Cet exposé explicitera brièvement le contenu de la norme, notamment les différents niveaux d’exigence, ainsi que les principaux outils d’évaluation tels que la nouvelle échelle de gris et la méthode de quantification des bulles d’air par analyse d’images.

17:30

Technische voorstelling in het ontwerp van de Tangent verbinding en de bypass infrastructuur.
Bart De Pauw, Facility Manager (TUCRAIL)

Het project bestaat uit de aanleg van een nieuwe spoorlijn (bypass) en van een ringweg (tangent) rond Mechelen, ‘weg van de stad’ geheten.

De aanleg van de spoorbypass is noodzakelijk om een snelheidsverhoging van 100 km/u. tot 160 km/u. van doorgaande internationale treinen langs het spoorwegstation van Mechelen mogelijk te maken.

Dit deel van het project omvat de bouw van een reeks kunstwerken, onder meer een spoorwegviaduct boven de nieuwe ringweg en twee stalen bruggen: een over het kanaal Leuven-Dijle en een andere over de Dijle.

De tangent is een viervaksweg die de verbinding maakt tussen de Brusselsesteenweg en het Douaneplein. De Tangent loopt vanaf de Jubellaan ondergronds, kruist het kanaal Leuven-Dijle en loopt verder ondergronds tot aan de Leuvensesteenweg. Naar het noorden toe kruist de tangent de spoorlijn naar Leuven.

18:00Ceremony Award

INFOBETON STUDENT CONTEST : NO MERCY