Groupement Belge du Béton

Valoriser et diffuser notre savoir

En savoir plus

Accueil Archives CONCRETE DAY CONCRETE DAY 2019 Workshops Workshop IV: Project development for the future


WORKSHOP IV

Project development for the future

14:00FEBELCEMTOTEM in de praktijk – hoe scoort beton?
Noël Naert - Raadgevend ir. Febelcem


Begin 2018 lanceerden de drie Gewesten TOTEM, de ‘Tool to Optimise the Total Environmental impact of Materials in buildings’. Deze online software moet ontwerpers in staat stellen de milieu-impact van complete gebouwen op een objectieve manier te begroten en dit voor de volledige levenscyclus. Het resultaat wordt uitgedrukt als een kost in euro per m² bruto vloeroppervlak. Ook het energieverbruik tijdens de gebruiksfase (EPB-eisen of Passiefstandaard) wordt in rekening gebracht. FEBELCEM vroeg aan de KU Leuven TOTEM toe te passen op enerzijds een rijwoning en anderzijds een appartementsgebouw.
Voor beide gebouwtypes werd de milieukost van verschillende bouwmaterialen en -technieken vergeleken.

14:30CBR

Capturer le CO2 lors de la  production de clinker.

Carl Geurts, Leilac operation support Engineer, LEILAC-  CBR

Du CO2 est libéré lors de la production de clinker. Malgré vos tentatives pour limiter les émissions de Co2, une partie se retrouve toujours dans l'atmosphère. Ou pas? Pouvez-vous capturer ce CO2? Pouvez-vous vous assurer qu'il ne se retrouve pas dans l'environnement?
La société de technologie Calix a développé le calcinateur à séparation directe pour le projet LEILAC. Cela permet de collecter et d'éliminer le CO2 résultant du processus de production de clinker. L’usine CBR de Lixhe a été choisie pour y construire une installation de test.
LEILAC est synonyme de  Low Emissions Intensity Lime And Cement (chaux et ciment à faible intensité d'émission). Il s’agit d’un consortium composé de représentants des industries de la chaux et du ciment, tels que HeidelbergCement, d’instituts de recherche et de grands fournisseurs de technologies et d’ingénierie.
Il vise à démontrer une technologie révolutionnaire devrait permettre à l'industrie européenne du ciment et de la chaux de réduire considérablement ses émissions de CO2.
Comment cela fonctionne ?? Nous vous raconterons tout à ce sujet lors de la conférence ...

15:00

Fed Beton

Groenbetonvert


CONCRETE, WHAT BRINGS TOMORROW?

ir Willy Goossens, GBV vzw, Directeur

Peter De Vylder, FedBeton, Directeur

Groen  beton is volledig in overeenstemming met  de huidige maatschappij visie rond circulaire economie en urban mining. Beton puin is ,mits de nodige voorzorgen in acht  te nemen , perfect te bewerken tot hoogwaardige betongranulaten. De grondstof, betonpuin, komt vrij bij sloopwerkzaamheden en is wijd verspreid beschikbaar. De duurzaamheid van groen beton is ook gelinkt aan  de beperking van het gebruik van primaire materialen, van de ingrepen in het landschap (ontginning, stortplaatsen) en de positieve impact op de mobiliteit.
Een kort overzicht wordt gegeven over de huidige stand van zaken rond het gebruik van betongranulaten in stortbeton en dat zowel in gebouwen, kunstwerken als wegen. Daar naast wordt naar de toekomst gekeken zowel wat betreft het verhogen van het vervangingspercentage van de grove fractie  als het gebruik van de fijne fractie welke vrijkomt bij het breekproces met als kers op de taart de “circulaire weg” waarbij, mits een degelijke inventarisatie van de bestaande materialen en een  aangepaste dimensionering van de nieuwe weg ,de 100 % recycleerbaarheid in situ kan bereikt worden

 

15:30SGS

Herbestemming of aanpassing van bestaande constructies? Een overzicht van de meeste relevante NDO-technieken

dr. Michel Boutz

De toekomst van beton grijpt steeds vaker terug op het verleden. Middels herbestemming wordt aan bestaande gebouwen een tweede leven gegeven. Industriële gebouwen krijgen een nieuwe functie als bijv. theater, hotel, museum of appartementencomplex. Maar ook infrastructurele objecten worden aangepast om aan de hedendaagse eisen te voldoen.
In veel gevallen zijn onvoldoende gegevens van de constructies bekend voor een constructieve beoordeling of is onderzoek noodzakelijk naar de noodzaak voor levensduurverlengende maatregelen. Met niet-destructief onderzoek (NDO) kunnen veel belangrijke gegevens verkregen worden: de aanwezige wapening, het risico op corrosie van de wapening, aanwezigheid van defecten (holtes, delaminatie), betonsterkte.  Daarnaast is het ook mogelijk om lengtes van bestaande fundatiepalen te bepalen. Tijdens de workshop worden de meest relevante technieken besproken.

16:00-17:00Pause
17:00

“Provinciehuis” Antwerp: putting sustainable and innovative technology into practice in a challenging architecture

Thomas Bockelandt, Branch manager Consulting, Boydens

The new Provincial Government Administrative Office in Antwerp is designed from a sustainable perspective.  Thanks to the pre-design multidisciplinary collaboration of the various skill sectors it has made it possible to combine the challenging architecture with extensive sustainability elements without compromising aesthetics.
As a result, the building will be passive certified, signifying that the building’s net demand for heating and cooling has been minimized to a bare minimum, only by optimizing the building’s shape, orientation, facades etc. The building contains open offices, individual offices, one auditorium for 350 occupants and the other for 100 occupants, an industrial kitchen including a restaurant for 200 guests, a fitness room, a data center, a library and an underground parking garage. The client and the design team are aiming for a BREEAM excellent certification.
 
An extensive field, containing 350 geothermal boreholes has been installed below the underground parking, which will provide the complete heating and cooling energy supply to the building. During winter, heat pumps extract their warmth out of the ground, and in this way store the cold that will be applied for passive cooling during summer. The system for distribution throughout the building exists primarily out of concrete core activation, completed with a few zones of floor heating. These low-temperature systems render an ideal efficiency of the heat pumps and passive cooling.
Thanks to the great inertia and these low temperature systems, a very high thermal comfort can be offered to the users and that with minimal energy consumption, without using fossil fuels nor active cooling.

17:30CRR-OCW

Influence des produits d’imprégnation hydrophobes sur la résistance des bétons routiers aux sels de déverglaçage.


Sylvie Smets, chercheur CRR OCW« La durabilité d’une voirie en béton dépend fortement de la résistance du béton aux cycles de gel-dégel en présence de sels de déverglaçage. Jusqu’il y a quelques années, la méthode d’essai appliquée en Belgique pour évaluer la résistance du béton routier aux sels de déverglacage était basée sur le projet de norme internationale ISO/DIS 4846-2.
Suite à la publication de la spécification technique CEN/TS 12390-9, la méthode du « SLAB-test » devient la méthode de référence dans différents documents normatifs. Pour cette raison, il s’avère nécessaire d’adapter les valeurs limites d’écaillage. L’objectif du projet de recherche prénormatif GELAVIA (récemment terminé) était tout d’abord d’établir de nouveaux critères pour des compositions de béton routier testées selon la méthode du SLAB-test.
Dans un autre volet du projet GELAVIA, l’effet des produits d’imprégnations hydrophobes sur la résistance à l’écaillage a été évalué. Ces produits sont prescrits dans certains cas particuliers comme par exemple une mise en œuvre manuelle ou dans le cas d’un béton imprimé.
Les produits d’imprégnation sont spécifiés suivant la norme NBN EN 1504-2, mais suivant cette norme, les bétons de référence diffèrent significativement des bétons routiers. De plus, de nombreuses questions concernant la durée de l’effet protecteur des produits et la technique d’application sur chantier ne sont pas encore clairement résolues.
Dans cette contribution, les résultats du projet GELAVIA seront présentés et discutés. L’accent sera mis cette fois sur les produits d’imprégnation hydrophobes.»18:00WTBC

Circular.Concrete: Samen innovatieve technologieën in praktijk brengen


Jeroen Vrijders &  Bram Dooms, WTCB


Wat betreft het materiaalgebruik in de bouwsector heeft beton een belangrijke impact zowel qua grondstoffengebruik als qua CO2-uitstoot, …. Toepassen van een aantal principes uit de circulaire economie zou een belangrijke maatschappelijke meerwaarde kunnen opleveren. Verschillende technologische innovaties in dit domein bestaan reeds of zijn in vergevorderde staat van ontwikkeling, denken we maar aan het gebruik van gerecycleerde granulaten, alternatieven voor standaard-cementen, modulair bouwen, hergebruik van elementen, …. Grootschaligere toepassingen en bijkomende innovatie-stappen worden echter vaak belemmerd, onder meer door een ontbrekend referentiekader, of door de technische onzekerheid die er soms nog heerst. Er is nood aan meer duidelijkheid en technische en praktische onderbouwing.
In het project Circular.Concrete (www.circular-concrete.be), gesubsidieerd door VLAIO binnen de speerpuntcluster SIM Flanders, wil het WTCB deze innovatieve ontwikkelingen doorvertalen richting toepassing  op de bouwwerf. Doel is de aannemer kennis te laten maken met deze nieuwe oplossingen, en op basis van praktijkervaring tot een duidelijk referentie- en toepassingskader te komen.