Groupement Belge du Béton

Valoriser et diffuser notre savoir

En savoir plus

Accueil CONCRETE DAY 2021 Workshops Workshop I : Quality, research and innovation

Programme

 

 

Workshop I: Quality & innovation

 

 

Présentations

 

Presentaties

 

14:00

Circulaire economie vindt nu ook zijn weg naar BENOR-beton.
Een nieuwe norm effent het pad!

Caroline Ladang, Director Be-Cert

 

Voor gebruik van (combinaties van) cement en secundaire bindmiddelen bestaat er reeds geruime tijd een Belgische norm die de toepassingen regelt, ook in BENOR-beton. Voor inerte grondstoffen was er echter geen enkel normatief kader voorhanden, waardoor het gebruik van talrijke kwalitatieve reststromen en recyclagematerialen in BENOR-beton niet of slechts met mondjesmaat mogelijk bleek. Met de publicatie (zeer binnenkort!) van een nieuwe Belgische norm worden ook voor deze materialen de laatste hinderpalen weggenomen. In deze workshop wordt de methodologie zoals vastgelegd in de norm toegelicht. Verder wordt wat meer in detail uitgelegd hoe producenten of grondstofleveranciers met deze norm aan de slag kunnen om ‘circulair’ BENOR-beton op de markt te brengen.

 

FR-NL

 PDF

14:30

EPD’s op maat: een bijkomende troef voor CSC-certificaathouders !
Peter De Vylder, directeur Fedbeton vzw


Wanneer het over duurzaamheid gaat, is de nood aan objectief cijfermateriaal onontbeerlijk. Een Environmental Product Declaration, zoals een EPD voluit genoemd wordt, geeft op een objectieve en gestandaardiseerde manier weer hoe groot de milieu impact van het product is; in ons geval betreft het natuurlijk stortklaar beton. De Belgische wetgever verplicht producten trouwens om een EPD te laten opstellen om over de milieuprestaties van hun product te mogen communiceren.

VITO stelde in opdracht van Febbeton dergelijke EPD op voor een typische Belgische betonsamenstelling. AIB Vincotte stond in voor de externe verficatie. De EPD is intussen ook opgenomen in de nationale databank van de FOD Volksgezondheid.

Maar Fedbeton ging nog een stapje verder. In samenwerking met Enperas, spin off van VITO, werd een webtool ontwikkeld, waarmee de leden de impact van hun eigen specifiek betonmengsels kunnen beoordelen. Op deze manier kan rekening gehouden worden met de specifieke omstandigheden die voor het bedrijf van toepassing zijn.

Dit initiatief past ook prima in de acties die Fedbeton opzet rond de Concrete Sustainability Council. Dit certificatiesysteem voor maatschappelijk verantwoord ondernemen in de betonsector is dit jaar op kruissnelheid gekomen, met intussen reeds 38 afgeleverde certificaten in België ! Het certificaat toont aan dat je als bedrijf op een bewuste, verantwoorde en transparante manier omgaat met mens en milieu. Ook de belangrijkste grondstoffen van beton (cement en granulaten) worden hierbij onder de loep genomen.

NL

 PDF

15:00

Evolution des bétons routiers
Claude Ployaert, Concrete Technology Engineer S.A. Cimenteries CBR, Concrete activity, membre de la Commission technique Ecotech de FEDBETON

 

 

A partir des années ’50, de grands moyens ont été mis en œuvre pour l’amélioration du réseau routier existant et la construction d’un réseau de nouvelles routes et d’autoroutes adaptées aux exigences croissantes de la circulation et des transports routiers. Fin des années ’60, un effort important a été consacré à la réalisation d’un réseau autoroutier de grande envergure où le béton a occupé une place de choix.
A partir des années 1980, la construction de routes nouvelles s’est quelque peu ralentie, et outre l’achèvement du réseau autoroutier, l’accent a été mis sur la modernisation de routes existantes et la construction de contournements de villes.
D’autres préoccupations sont venues s’y ajouter, à savoir l’amélioration de la sécurité et du confort des usagers et un souci toujours croissant pour l’environnement. Celles-ci ont conduit, d’une part, au développement de nouveaux traitements de surface destinés à améliorer la qualité antidérapante des revêtements et à réduire les nuisances sonores provoquées par le trafic. D’autre part, divers aménagements ont été réalisés visant à améliorer la sécurité, tels que la construction de giratoires et l’intégration des revêtements dans son paysage par l’introduction du béton coloré lavé entre autre.
Lors de cet exposé, nous allons essayer de retracer brièvement l’évolution de ces techniques et leurs impacts en matière de composition de béton.
Ce rappel historique se veut aussi être un hommage rendu à tous ceux qui de près ou de loin ont participé à cette évolution, et notamment les fonctionnaires des administrations des routes, les entreprises de voiries, les bureaux d’études, les centres de recherches, les organismes de contrôle et les industries impliqués dans la construction des routes en béton.

FR

 PDF

15:30

Hoe duurzaam* beton duurzaam* maken?

*schrappen wat niet past.

Thierry Beirens, betontechnologie – innovatie -kwaliteit- & duurzaamheid

 

Globalisering, economische groei, opwarming van de aarde, wateroverlast, duurzaamheid, bouwshift, en CO2-neutraal worden…

Begrippen die onmogelijk nog weg te denken zijn uit onze maatschappij. Van afval scheiden tot de wagen inruilen voor openbaar vervoer. Van lokaal geproduceerde voeding tot  de beton… halt, dat woord gaat we niet gebruiken… tot de bouwshift: Wat kan stortklaar beton betekenen voor een globaal duurzaamheidsverhaal of…

Hoe kunnen we ‘duurzaam beton’ duurzaam maken?

In deze keynote beschouwen we waar de stortklaar betonsector vandaag staat en welke concrete stappen we kunnen nemen om tegen 2050 een neutrale impact op ons milieu en klimaat te hebben. Welke technologieën helpen ons de volgende 25 jaar om stortklaar beton tot een klimaatneutraal product te maken?

NL

 PDF

16:00 - 16:10

Nouvelle application BETON pour la spécification du béton.

Vinciane Dieryck - Senior project manager CSTC

 

La spécification correcte du béton dans les cahiers des charges et lors de la commande est primordiale en vue d’éviter de nombreuses discussions après la mise en œuvre. La spécification du béton doit se faire sur la base de la norme européenne NBN EN 206 et de son supplément belge, la norme NBN B 15-001, mais il n’est pas toujours aisé de s’y retrouver. Le CSTC a développé une application nommée ‘BETON’ qu’il met gratuitement à la disposition des professionnels du secteur belge de la construction. Cette application offre une solution facile et pratique pour définir correctement ces spécifications en répondant simplement à une série de questions sur le chantier (type d’élément, type d’environnement, mode de déchargement du béton, etc.). L’application fournit ensuite toutes les données à spécifier dans le cahier des charges et lors de la commande : classe(s) d’environnement, classe de consistance, dimension nominale des granulats, ... Cette application a été développée avec les partenaires suivants : FEDBETON, FABA-FEGC, ADEB-VBA, BE-CERT, FEBELCEM, GBB, asbl BENOR..

L'application peut être consultée en ligne ici

 

 

FR

PDF

VIDEO

16:00-17:00 Pause    
17:00

ATG-taject voor Kalksteenmeel

Christophe Denayer – Senior Market Manager

 

Kalksteenmeel wordt nu ruim 2 decennia in België gebruikt als vulstof type I in betonmengsels. Het verhaal startte met de introductie van zelf-verdichtend beton in de sector. De kennis over kalksteenmeel – beter gekend als Calcitec , in beton is over dezelfde periode zeer positief geevolueerd door research en enorme praktijkervaring. Door het opnemen van het Equivalent Concrete Performance Concept (ECPC) in de Belgische betonnorm NBN 15.100, is de mogelijkheid geschapen om aan hoogwaardig kalksteenmeel een cementvervangend karakter mee te geven. Hiervoor moet verplicht het ATG-traject gevolgd worden: kalksteenmeel wordt dus geen type II vulstof, maar mag wel cement vervangen, één-op-één, in bewezen combinaties.

Carmeuse heeft 8 jaar geleden het ATG voor Kalksteenmeel aangevraagd – eerst om een leidraad op te stellen – en heeft daarna alle test-procedures doorstaan met het product Calcitec CM uit Moha. Dit ATG voor kalksteenmeel is uniek en vooruitstrevend in de wereld, want door het ATG kan Calcitec CM tot 20% cement vervangen in welgedefinieerde cement-kalksteenmeel-combinaties, en omgevingsklassen. Bovendien heeft Carmeuse ook recent een nieuwe kalksteen-maalinstallatie opgestart in de groeve van Aisemont, met een capaciteit van 450.000 ton per jaar, veruit de grootste eenheid in de Benelux, om aan de groeiende vraag van de betonsector te voldoen en te garanderen.

Op wereldvlak is beton verantwoordelijk voor ongeveer 8% van de CO2-footprint van onze planeet, en is dus één van de industrieën waar naar gekeken wordt om tot een CO2-vrij Europa te komen tegen 2050. Uitgaande op onze berekeningen, zullen de Belgische betonproducenten, gebruik makend van dit ATG en onze nieuwe productiecapaciteit in Aisemont, de CO2-footprint van hun producten met 15% verminderen. Dit resulteert in een reductie van 130.000 ton per jaar aan CO2 voor de sector.

NL

PDF

17:30

Façade architectonique et fixations, nouvelles réglementations, dernières innovations.


Ir. Thomas Malotaux, ingénieur du bureau d’études. FIXINOX

 

Les fixations pour façade béton en Belgique sont soumises aux dernières évolutions normatives et aux nouvelles réglementations en vigueur. L'incendie de la tour Grenfell à Londres a changé le regard porté sur la réglementation incendie dans toute l'Europe. L'évolution climatique et les derniers accords internationaux imposent à la Belgique une réglementation PEB et environnementale toujours plus rigoureuse. De nouveaux matériaux dans le domaine de la façade émergent tels que le BFUP. Ces derniers permettent de nouvelles formes et offrent une possibilité d’utilisation de la façade architectonique dans la rénovation. Enfin, la répétition des étés chauds et d'un ensoleillement croissant doivent nous faire porter un regard nouveau tant sur les garanties données par la façade béton au niveau de sa protection aux aléas climatiques (apports solaire lors des canicules, répétition de tempêtes violentes) que sur ses possibilités architecturales pour apporter de l'opacité au bâti (Casquettes, Brise Soleils, Moucharabieh).

Nous proposons un regard de bureau d'étude et de fabricant de fixations sur ces évolutions aux travers de 7 chantiers récents dont certains emblématiques.

FR

 PDF non disponible en ligne

18:00

Snel en accuraat meten van materiaal eigenschappen

Karl Hautekiet, Global Sales & Business Development

 

Eigenfrequentie analyse als methode om mechanische elastische materiaal eigenschappen te bepalen en hun evolutie te volgen.

Parallel met de ontwikkelingen rond duurzaamheid en het verbeteren van prestaties, wordt het steeds belangrijker om snel en accuraat een screening uit te voeren van de mechanisch elastische eigenschappen van cementgebonden producten. Denk maar aan steeds veranderende of nieuwe grondstoffen, hun invloed op het verouderingsproces of de cohesie van bindmiddelen en het ontstaan van trekscheuren.

Door het niet-destructief meten van eigenfrequenties en hun respectievelijke demping, analyseren we het unieke frequentie spectrum van test specimen of losse objecten.

Die analyse wordt vervolgens vertaald naar mechanische elastische eigenschappen of hun veranderingen in de tijd. Ook het ontstaan en de opvolging van interne scheurtjes wordt zichtbaar bij de analyse van het frequentiespectrum.

Deze methode met een hoog gebruiksgemak en brede inzetbaarheid is ontwikkeld door GrindoSonic en beschreven in talrijke normen.

  PDF