Groupement Belge du Béton

Valoriser et diffuser notre savoir

En savoir plus

1. Overeenkomst.

· Onderhavige ‘Algemene Voorwaarden’ alsmede mogelijke eventuele ‘Bijzondere
  Voorwaarden’ maken integraal deel uit van de onderlinge overeenkomst tussen
  contractant/klant en de Belgische BetonGroepering.

 

· Een voorlopige inschrijving is niet mogelijk.

 

· Elke inschrijving op een activiteit van BBG moet online gebeuren via de site
  www.gbb-bbg.be.

2. Schriftelijke bevestiging.

 

· Alle onderlinge afspraken moeten zonder uitzondering wederzijds schriftelijk worden
  bevestigd per brief of per mail. Enkel na bevestiging zijn de afspraken wederzijds
  bindend.

3. Betalingsvoorwaarden.

 

· Elke inschrijving op activiteiten van BBG wordt pas effectief na betaling van de
  electronische factuur.

 

· Al onze facturen zijn opgesteld en contant betaalbaar in Euro.

· Zonder afwijkende schriftelijke afspraken terzake moet de factuur volledig betaald zijn
  voor de aanvang van de activiteiten.

 

· In geval van elke geschil (i.v.m. de bevoegdheid, de interpretatie en/of de uitvoering van
  de onderlinge overeenkomst, dat niet in der minne kan worden geregeld) zijn alleen de
  rechtbanken van Brussel bevoegd.

4. Definitief Programma, Deelnemerslijst en klachten.

 

· De organisatoren van de cursussen en studiedagen verbinden zich ertoe om zo snel
  mogelijk, via de site van BBG, het definitief programma, sprekerslijst en eventuele
  wijzigingen kenbaar te maken.

 

· In de mate van het mogelijk, moeten allle klachten schriftelijk medegedeeld  worden
  aan de secretaris -generaal van BBG.

5. Annuleringsvoorwaarden.

 

De gedeeltelijke of volledige annulering geeft aanleiding tot het aanrekenen van de volgende annuleringskosten:

 

  Meer dan 8 weken voor het begin van de cursus of de studiedag:
    ⇒ 0 % van de gereserveerde diensten;

  Tussen 8 en 4 weken voor het begin van de cursus of de studiedag:
    ⇒ 40 % van de gereserveerde diensten;

  Tussen 4 en 2 weken voor het begin van de cursus of de studiedag:
    ⇒ 50 % van de gereserveerde diensten;

  Tussen 2 en 1 week voor het begin van de cursus of de studiedag:
    ⇒ 75 % van de gereserveerde diensten;

  Minder dan 1 week voor het begin van de cursus of de studiedag:
    ⇒ 100 % van de gereserveerde diensten.