Groupement Belge du Béton

Valoriser et diffuser notre savoir

En savoir plus

Home Archief CONCRETE DAY CONCRETE DAY 2021 Alg. gebruiksvoorwaarden voor de website

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR DE WEBSITE ( 28/04/2018)

Definities & toepassing

De 'Website' is consulteerbaar op het volgende url-adres: www.gbb-bbg.be.

 

De Website wordt beheerd en bijgehouden door BBG vzw, met maatschappelijke zetel in Vorstlaan 68 bus 12, 1170 Watermaal-Bosvoorde. De websitebeheerder kan worden gecontacteerd op het telefoonnummer + 32(0)2/645.52.11, op het faxnummer + 32(0)2/640.06.70 of per e-mail info@gbb-bbg.be. BBG vzw (hierna 'Dienstverlener' genoemd) is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer: BE 0443 964 545.

 

De term 'Gebruiker' verwijst naar elke gebruiker, hetzij een natuurlijke persoon, hetzij een rechtspersoon, die zich al dan niet aanmeldt op de Website en die de Website en de content ervan raadpleegt, bestanden downloadt, ze gebruikt, zich registreert via eender welk formulier dat beschikbaar is op de Website, lid wordt, zich abonneert of een contract afsluit met de Dienstverlener.

 

De Dienstverlener en de Gebruiker worden hierna samen 'de Partijen' genoemd.

Door te surfen op de Website, door documenten te lezen, bestanden te downloaden, door ze op eender welke manier te raadplegen en/of te gebruiken, door zich te registreren via eender welk formulier dat op de Website te vinden is, door lid te worden, door zich te abonneren of een contract met de Dienstverlener af te sluiten, verklaart de Gebruiker formeel dat hij zonder enig voorbehoud akkoord gaat met deze algemene voorwaarden en verbindt hij zich ertoe zich hier ook aan te houden.

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing bij elk bezoek, bij elke bestelling, bij afsluiting van een abonnement of contract tussen de partijen. Bovendien sluiten deze algemene voorwaarden elke toepassing van andere algemene voorwaarden uit. Deze algemene voorwaarden vervangen alle andere van kracht zijnde algemene voorwaarden.

 

De Dienstverlener behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Deze wijzigingen gaan onmiddellijk in en gelden voor elk soort gebruik van de Website.

 

Bijkomende gedragsregels en -richtlijnen worden geacht integraal deel uit te maken van deze algemene voorwaarden. Aan de Gebruiker wordt dan ook aanbevolen om regelmatig de laatste versie van deze algemene voorwaarden te lezen. Deze zijn permanent te raadplegen op het volgende URL-adres: www.gbb-bbg.be

 

 

Toegang & gebruik van de Website en de inhoud ervan 

De Website kan worden bekeken op computers met actuele software (navigator, besturingssysteem, enz.). De Dienstverlener geeft geen enkele garantie met betrekking tot de compatibiliteit en kan ook nooit aansprakelijk gesteld worden indien de Gebruiker de Website, de content of een deel ervan niet kan bekijken/gebruiken, om welke reden dan ook.

 

Bijgevolg is het volledig de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om zich uit te rusten met de noodzakelijke IT-infrastructuur en eventueel menselijke hulp om verbinding te maken met de Website.

 

Met het oog op de toegang van de Gebruiker tot de website en de content ervan mag de Gebruiker absoluut niet, op welke manier ook en met welke technische middelen ook:

 

 • trachten toegang te krijgen tot delen van de Website die niet openbaar online staan;

 • eender welke daad stellen die op een gegeven moment de goede werking van de Website in het gedrang zou kunnen brengen op welke manier dan ook;

 • eender welk (automatisch) systeem zoals 'robots', 'spiders', 'offline readers', enz. gebruiken met als doel: (1) 'denial of service'-aanvallen uit te voeren (in het bijzonder maar niet limitatief DoS-aanvallen op netwerken en applicaties, DDos-aanvallen op netwerken met inbegrip van DrDOS alsook DDos-aanvallen op applicaties); (2) berichten uit te sturen die de vragen en verzoeken, wedstrijdantwoorden en -deelnemers, stemmingen kunnen beïnvloeden alsook elke interactie met een andere Gebruiker van de Website, zelfs als de Gebruiker reageert op een verzoek dat werd geplaatst op de Website (bijv. een deelname aan een wedstrijd);

 • content te publiceren, te downloaden, per e-mail of op eender welke wijze door te geven die illegaal, schadelijk, bedreigend is of kan worden beschouwd als pesterijen, misbruik, laster of als vulgair, obsceen of bedreigend voor het privéleven van een ander, of een hatelijk, racistisch of een ander strafbaar karakter heeft;

 • elke content te raadplegen, publiceren, downloaden, versturen of door te geven die in strijd is met de geldende internationale wetten;

 • andere gebruikers te misleiden door misbruik te maken van iemands naam of maatschappelijke benaming van andere personen;

 • gewelddadige content, patenten, gedeponeerde merken, bedrijfsgeheimen, intellectuele-eigendomsrechten of elk ander eigendomsrecht dat anderen toebehoort te downloaden, te publiceren, per e-mail of op eender welke wijze door te geven;

 • elke content te downloaden, te publiceren of per e-mail of op eender welke wijze door te geven die computervirussen of andere codes, mappen of programma's bevat die de bedoeling hebben de software, computer, diensten, server, het netwerk of een telecommunicatiemiddel te onderbreken, vernietigen, hinderen, verstoren of de werking ervan te beperken, waarbij we er nadrukkelijk op wijzen dat deze lijst niet limitatief is;

 • eender welke daad te stellen die een verstorend heeft en zodoende andere gebruikers verhindert toegang te krijgen tot de Website;

 • de vereiste voorwaarden, procedures, algemene regels en reglementaire bepalingen die van toepassing zijn op netwerken die verbonden zijn met de Website, aan zijn laars te lappen;

 • op eender welke manier één of meerdere andere gebruikers van de Website of de content ervan lastig te vallen;

 • persoonlijke gegevens die gelinkt kunnen worden aan andere gebruikers te verzamelen en te bewaren.

 

De Gebruiker verbindt zich ertoe alle noodzakelijke en redelijkerwijze te verwachten maatregelen te treffen om te voorkomen dat zijn uitrusting of gegevens kunnen worden besmet met virussen, bugs, Trojaanse paarden of elk ander computerprogramma met kwaadaardige bedoelingen, van welke aard dan ook.

 

Voor elke toegang tot of het gebruik van bepaalde delen van de Website is het mogelijk dat de Gebruiker zich moet registreren of lid worden. In dat geval verbindt de Gebruiker zich ertoe om bij zijn registratie alle actuele gegevens volledig en exact in te vullen en deze regelmatig bij te werken indien nodig. Gebeurt dit niet, heeft de Dienstverlener het recht de account van de gebruiker op te schorten of op te zeggen, of hem de toegang tot (een deel van) de Website of de content te ontzeggen.

 

De Gebruiker verbindt zich er in voorkomend geval toe zijn login en paswoord geheim te houden en het niet te delen met derden. De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn paswoord en elk gebruik dat buiten zijn wil om zou kunnen plaatsvinden. Indien de Gebruiker twijfelt of zijn paswoord nog wel geheim is, moet hij dit onmiddellijk wijzigen of indien nodig dit zo snel mogelijk schriftelijk melden aan de Dienstverlener.

 

De Gebruiker gaat ermee akkoord dat de via de Website aangeboden functies kunnen wijzigen. Zo kunnen bepaalde functies worden geschrapt en andere worden toegevoegd. De Gebruiker mag de toegang tot een specifieke functie dan ook niet beschouwen als een verworven recht. Bovendien beslist louter en alleen de Dienstverlener welke content hij toevoegt of schrapt op de Website.

 

De Dienstverlener behoudt zich het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook tijdelijk of permanent gedeeltelijk of volledig de toegang tot de website onmogelijk te maken of de toegangsvoorwaarden te wijzigen en dit zonder dat hij hiervoor vooraf de gebruikers in kennis dient te stellen.

 

Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de Website een onderhoud krijgt of wanneer een belangrijke wijziging plaatsvindt van de content en/of voorgestelde functies.

 

Dit geldt eveneens wanneer de Dienstverlener een legitiem vermoeden heeft dat de Gebruiker deze algemene voorwaarden of elke andere wettelijke geldende bepaling heeft geschonden of hiermee in strijd heeft gehandeld.

 

Licentie

De Gebruiker heeft enkel het recht om de Website en de content ervan persoonlijk te raadplegen. Daarvoor beschikt de Gebruiker over een persoonlijke gebruikerslicentie voor de Website en zijn content. Bijgevolg is de toegang uitsluitend bedoeld voor persoonlijke doeleinden en dus niet toegankelijk voor of overdraagbaar op derden. De duur van de gebruikerslicentie is gelijk aan de duur van de toegang van de Gebruiker tot de Website.

 

Elk commercieel gebruik van de Website is strikt verboden. De term 'commercieel gebruik' verwijst, zonder volledig te willen zijn, naar elke vorm van verkoop of verhuur van diverse functies op de website, registraties van een deel van of de volledige beschikbare content op de Website alsook eender welk gebruik van de Website en zijn onderdelen met als enige doel er inkomsten uit te winnen.

 

Daarnaast is het de Gebruiker niet toegestaan om zelf of een ander toestemming te geven om:

 • een deel van of de volledige website of de content ervan te wijzigen, te herproduceren, te kopiëren, over te nemen, te verspreiden;

 • Teksten of ander materiaal te produceren die zijn afgeleid van, een deel van, of alle op de Website aanwezige elementen;

 • het ontwerp of de assemblage aan te passen of op eender welke andere manier te proberen de broncode van een deel van of de volledige Website te vinden;

 • een hyperlink te creëren van of naar de Website zonder voorafgaandelijk en uitdrukkelijk akkoord van de Dienstverlener;

 • een sublicentie toe te kennen of op eender welke wijze een gelijkaardig recht voor de Website en/of zijn content toe te kennen aan iemand, met inbegrip van maar niet beperkt tot elk recht met betrekking tot de software.

Intellectuele & industriële eigendom

Het ontwerp, de content, lay-out, broncodes, programmering, afbeeldingen, foto's, informatie, informatie-elementen, logo's, tekeningen, merken, modellen, slogans, software, animaties, audiovisuele elementen, teksten, gegevens, databases en elk ander op de Website aanwezig element en meer algemeen de content en de structuur van de Website, behoren toe aan en zijn en blijven het exclusieve eigendom van de Dienstverlener. Ze zijn dan ook beschermd door diverse intellectuele- en/of industriële-eigendomsrechten (waaronder het auteursrecht, het merkenrecht, het recht sui generis inzake de bescherming van gegevensbestanden, enz.), dewelke de Gebruiker erkent en aanvaardt.

 

Wanneer de Gebruiker surft op de Website of de Website bekijkt, zich registreert, lid wordt, bestanden downloadt of gebruikmaakt van de content van de Website op welke manier dan ook, wordt hij in geen geval houder van eerder welk van bovenvermelde gelijkaardige rechten.

 

De Dienstverlener verzekert dat de op de Website aanwezige elementen die ter beschikking van de Gebruiker worden gesteld uit hoofde van de Dienstverlener in overeenstemming zijn met de rechten van derden en algemeen gezien niet onwettig zijn.

 

Het opslaan van eender welke informatie en/of element van de Website in een (elektronische) database is niet toegestaan, met uitzondering van de automatische gegevensregistratie via de navigator.

 

Door bepaalde gegevens, teksten, afbeeldingen en/of andere elementen online te plaatsen, geeft de Gebruiker automatisch en kosteloos aan de Dienstverlener de exclusieve toestemming om deze elementen te hergebruiken, ze te communiceren en/of op een andere wijze te gebruiken, zowel op de Website als in een van haar magazines of andere door de Dienstverlener uitgegeven producten.

Verantwoordelijkheden

 

Verantwoordelijkheid van de Gebruiker

 

Het bekijken en gebruiken van de Website en het downloaden van bestanden, van welke aard dan ook en met behulp van welke technische middelen dan ook, is altijd de volledige verantwoordelijkheid van de Gebruiker, en dit ook ten opzichte van derden.

 

Elke Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor zijn registratie en/of zijn lidmaatschap alsook voor elk eventueel misbruik of eventueel hieruit voortvloeiende schade. De Dienstverlener kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eender welk oneigenlijk gebruik van de registratie of lidmaatschap noch van een misbruik van de login en/of het paswoord.

 

De Gebruiker aanvaardt tevens aansprakelijk te zijn ten opzichte van elke persoon, en meer bepaald personen die op eender welke wijze vertegenwoordigd worden, voor alle content die hij op of via de Website publiceert.

 

De Website kan links naar andere websites bevatten. De Dienstverlener heeft hier op technisch en inhoudelijk vlak geen enkel toezicht op. De Gebruiker blijft als enige verantwoordelijk om te beslissen of hij deze links wel of niet aanklikt. De Dienstverlener geeft bijgevolg dan ook geen enkele garantie op de exactheid en de volledigheid van de content, de toegang tot en de beschikbaarheid van deze andere websites, de externe links waarnaar zij verwijzen, noch staat zij in voor de gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het op welke manier dan ook raadplegen en/of gebruiken van deze websites. Het is dan ook de taak van de Gebruiker om te bepalen of het aangewezen is om deze websites te bezoeken.

 

Indien de Gebruiker een bericht, van welke aard dan ook, plaatst of op een andere manier informatie, gegevens en/of een mening op de Website achterlaat, verklaart hij dat deze informatie (afbeeldingen, foto's) niet in strijd is met intellectuele en/of industriële eigendomsrechten van derden (auteursrecht, beeldrecht, ...), noch met de normen en goede zeden, noch met eender welke wettelijke bepaling. De Gebruiker vrijwaart dan ook uitdrukkelijk de Dienstverlener van elke klacht of beroep dat door derden wordt aangetekend en is gebaseerd op de content die hij op de Website zou hebben geplaatst.

 

Verantwoordelijkheid van de Dienstverlener

De Dienstverlener heeft een middelenverbintenis. De Dienstverlener kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele indirecte of directe schade die de Gebruiker zou oplopen tijdens het gebruik van zijn Website, gekoppelde websites en/of de ter beschikking gestelde content.

 

De Dienstverlener zal al het mogelijke in het werk stellen om de volledigheid, de juistheid en het actuele karakter van de gegevens en documenten die deel uitmaken van de Website, te verzekeren. Fouten en/of lacunes en/of gedateerde gegevens zijn nooit geheel uit te sluiten. Bijgevolg geeft de Dienstverlener hiervoor dan ook geen enkele garantie.

 

De Dienstverlener kan enkel aansprakelijk gesteld worden voor bedrog en zware fouten. Hij kan niet aansprakelijk gesteld worden voor bedrog of zware fouten van zijn aangestelden, opdrachtgevers en doorgaans ook niet voor die van de uitvoerende instanties.

 

De Dienstverlener stelt al het mogelijke in het werk om ervoor te zorgen dat de Website op elk moment toegankelijk blijft voor een normaal aantal gebruikers, maar hij kan niet aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit een wijziging, opschorting of onderbreking van de toegang tot de Website, voor welke reden dan ook.

 

De Dienstverlener kan eveneens niet aansprakelijk gesteld worden voor contacten en relaties tussen gebruikers van de Website.

 

De Dienstverlener verzekert ook niet dat de bestanden die deel uitmaken van of worden weergegeven op de website compatibel zijn met de infrastructuur van de Gebruiker, noch dat deze elementen toegankelijk zijn.

 

De Gebruiker vrijwaart de Dienstverlener van alle klachten in volgende situaties:

 • het missen van een kans of derving van inkomsten van welke aard dan ook door de werking of niet-werking, het gebruik of de afwezigheid van een gebruiksmogelijkheid van de Website of de content die hierop te vinden is of zou moeten zijn;

 • illegale of niet toegestane inbreuk door derden op de webserver of de Website van de Dienstverlener;

 • het implementeren van een computervirus op de webserver op de Website;

 • tijdelijke beperking van de bandbreedte;

 • onderbreking van de internetverbinding door een oorzaak buiten de wil van de Dienstverlener om.

De Gebruiker erkent en aanvaardt: 

 • de beperkingen en risico's die verbonden zijn met het gebruik van het internet of elk ander middel waarmee de Website momenteel of in de toekomst beschikbaar gesteld wordt;
 • de risico's die verbonden aan met het opslaan en doorgeven van informatie zowel elektronisch als digitaal;
 • het feit dat de Dienstverlener niet aansprakelijk kan gesteld worden voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de Website (noch uit een deel van of de volledige content) of het internet ten gevolge van bovenstaande risico's;
 • het feit dat de uitgewisselde elektronische communicatie en de back-ups die worden gemaakt door de Dienstverlener, kunnen worden gebruikt als bewijsstuk.

Hoewel de Dienstverlener alles in het werk stelt om de Website te vrijwaren van bugs, virussen, Trojaanse paarden en spyware, is het niet mogelijk om deze gevaren volledig uit te sluiten. De Dienstverlener kan ook nooit aansprakelijk worden gesteld voor elke schade en/of verlies die hierdoor wordt veroorzaakt, met name wat betreft de gegevens van de Gebruikers. De Gebruikers wordt dan ook ten zeerste aanbevolen een firewall, een antivirusprogramma en andere noodzakelijke beveiligingssoftware te installeren om eventuele computerschade te voorkomen en voorzichtig om te springen met hun persoonlijke gegevens.

 

De Dienstverlener kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou ontstaan door berichten van derden, noch voor eventuele fouten in hun berichtgeving. Alle teksten, gegevens, foto's, video's, berichten en ander materiaal dat voorkomt in deze berichten, is de gehele en uitsluitende verantwoordelijkheid van de persoon die deze berichten heeft gepost.

 

De reclameboodschappen op de Website worden altijd geplaatst door derde partijen. De Dienstverlener kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor het wettelijke karakter, de juistheid, het aanbod, de inhoud, de goede werking en/of de kwaliteit van de goederen en/of diensten die via deze reclameboodschappen worden aangeboden.

Diverse bepalingen

 

Overmacht

 

De Dienstverlener kan niet contractueel noch buitencontractueel aansprakelijk gesteld worden bij het tijdelijk of definitief niet nakomen van zijn verplichtingen wanneer dit wordt veroorzaakt door overmacht of onvoorziene omstandigheden.

 

Onder overmacht of onvoorziene omstandigheden vallen volgende gebeurtenissen: (1) verlies of totale of gedeeltelijke vernietiging van de IT-infrastructuur van de Dienstverlener of zijn database door een van onderstaande gebeurtenissen die redelijkerwijze buiten zijn wil om hebben plaatsgevonden en waarvan niet kan worden aangetoond dat de Dienstverlener nalatig is geweest in het nemen van redelijkerwijs gepaste maatregelen om deze gebeurtenis te voorkomen; (2) aardbevingen; (3) brand; (4) overstromingen; (5) epidemieën; (6) oorlogshandelingen of daden van terrorisme; (7) al dan niet aangekondigde stakingen; (8) lock-outs; (9) blokkades; (10) opstanden en oproer; (11) onderbreking van de energiedistributie (bijv. elektriciteit); (12) storing van het internet of het data-opslagsysteem; (13) storing van het telecommunicatienetwerk; (14) onderbreking van de internetverbinding of de verbinding met het telecommunicatienetwerk waaraan de Dienstverlener is gekoppeld; (15) een feit of een beslissing van een derde die een impact heeft op de goede uitvoering van onderhavig contract; of
(16) elke andere oorzaak die aan de redelijkerwijs van de Dienstverlener verwachte monitoring ontsnapt.

 

Indien door omstandigheden buiten de wil van de Dienstverlener om de verplichtingen niet kunnen worden nagekomen of dit aanzienlijk duurder of moeilijker is geworden, verbinden de Dienstverlener en de Gebruiker zich ertoe naar eer en geweten binnen een redelijke termijn te onderhandelen over een faire aanpassing van de contractuele voorwaarden, opdat het evenwicht weer hersteld wordt. Bij gebrek aan een akkoord binnen een redelijke termijn heeft enkele partij het recht om de contractuele relatie tussen beide partijen te ontbinden zonder dat hier enige schadeloosstelling of schadevergoeding van welke aard dan ook voor kan worden geëist.

 

Onwettigheid

Bij eventuele onwettigheid of ongeldigheid van een artikel, een paragraaf of een bepaling (of een deel ervan) blijven de andere artikelen, paragrafen en bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht. Dit geldt ook voor de rest van dit artikel, deze paragraaf of bepaling, tenzij er een duidelijke tegengestelde intentie is in de tekst.

 

Indien eender welk deel van deze algemene voorwaarden wordt beschouwd als geheel ongeldig, zal de Dienstverlener dit deel vervangen door een bepaling die zo veel mogelijk aansluit bij het economische effect van deze ongeldig verklaarde bepaling.

 

Titels

De in deze algemene voorwaarden gebruikte titels zijn slechts bedoeld voor referentiedoeleinden en voor het gebruiksgemak. Ze hebben geen invloed op de betekenis of de draagwijdte van de bepalingen waarnaar zij verwijzen.

 

Volledige en integrale overeenkomst

 

Deze algemene voorwaarden alsook ieder contract (met inbegrip van een abonnementscontract), indien van toepassing, vertegenwoordigen de volledige en integrale overeenkomst tussen de partijen.

 

Geen enkele verklaring, vertegenwoordiging, belofte of voorwaarde die niet inbegrepen is in deze algemene voorwaarden kan en mag toegelaten worden om deze voorwaarden tegen te spreken, te veranderen of op om het even welke wijze een effect erop te hebben.

 

Daarenboven vervangen deze algemene voorwaarden alsook ieder contract (inclusief een abonnementscontract), indien van toepassing, alle eventuele voorafgaande overeenkomsten tussen de partijen en ze zijn van toepassing op iedere nieuwe overeenkomst.

 

Geschillen

 

Alle geschillen betreffende de door Dienstverlener geleverde diensten, alsook alle geschillen betreffende de geldigheid, interpretatie of uitvoering van deze algemene voorwaarden zijn onderhavig aan het Belgisch recht en de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Brussel (Franstalige afdeling).