Groupement Belge du Béton

Valoriser et diffuser notre savoir

En savoir plus

1. Overeenkomst.

· Onderhavige ‘Algemene Voorwaarden’ alsmede mogelijke eventuele ‘Bijzondere
  Voorwaarden’ maken integraal deel uit van de onderlinge overeenkomst tussen
  contractant/klant en de Belgische BetonGroepering.

 

· Een voorlopige inschrijving is niet mogelijk.

 

· Elke inschrijving op een activiteit van BBG moet online gebeuren via de site
  www.gbb-bbg.be.

2. Schriftelijke bevestiging.

 

· Alle onderlinge afspraken moeten zonder uitzondering wederzijds schriftelijk worden
  bevestigd per brief of per mail. Enkel na bevestiging zijn de afspraken wederzijds
  bindend.

3. Betalingsvoorwaarden.

 

· Elke inschrijving op activiteiten van BBG wordt pas effectief na betaling van de
  electronische factuur.

 

· Al onze facturen zijn opgesteld en contant betaalbaar in Euro.

· Zonder afwijkende schriftelijke afspraken terzake moet de factuur volledig betaald zijn
  voor de aanvang van de activiteiten.

 

· In geval van elke geschil (i.v.m. de bevoegdheid, de interpretatie en/of de uitvoering van
  de onderlinge overeenkomst, dat niet in der minne kan worden geregeld) zijn alleen de
  rechtbanken van Brussel bevoegd.

4. Definitief Programma, Deelnemerslijst en klachten.

 

· De organisatoren van de Concrete Day verbinden zich ertoe om zo snel mogelijk, via
  de site van BBG, het definitief programma, sprekerslijst en eventuele wijzigingen kenbaar
  te maken. BBG behoudt het recht om het programma, de locatie en de datum van de
  Betondag te wijzigen.
  Als het evenement om gezondheidsredenen moet worden afgelast, zal het naar een latere
  datum verschoven worden.
  Reeds ontvangen betalingen zullen worden overgedragen naar de volgende Betondag.

 

· De standhouders zullen de nodige verzekeringen afsluiten (opbouw/afbouw standen)

 

 · In de mate van het mogelijk, moeten allle klachten schriftelijk medegedeeld  worden
  aan de secretaris -generaal van BBG.

5. Annuleringsvoorwaarden.

 

De gedeeltelijke of volledige annulering geeft aanleiding tot het aanrekenen van de volgende annuleringskosten:

 

-  Meer dan 8 weken voor het begin van de cursus of de studiedag:
     0 % van de gereserveerde diensten;

-  Tussen 8 en 4 weken voor het begin van de cursus of de studiedag:
     40 % van de gereserveerde diensten;

-  Tussen 4 en 2 weken voor het begin van de cursus of de studiedag:
     50 % van de gereserveerde diensten;

-  Tussen 2 en 1 week voor het begin van de cursus of de studiedag:
     75 % van de gereserveerde diensten;

-  Minder dan 1 week voor het begin van de cursus of de studiedag:
     100 % van de gereserveerde diensten.

 

 

6. Foto’s


De foto’s en video’s die tijdens onze evenementen worden genomen zullen waarschijnlijk op onze website en sociale media geplaatst worden. Indien u hier niet mee akkoord gaat gelieve dit schriftelijk of per mail door te geven aan de secretaris-generaal. (a.kastelis@gbb-bbg.be)