Groupement Belge du Béton

Valoriser et diffuser notre savoir

En savoir plus

Home Publicaties Handboek Betontechnologie

Handboek Betontechnologie

De 4e volledig herziene druk van het handboek Betontechnologie van de Belgische Betongroepering is uit.

 

Het is een echt referentiewerk geworden van meer dan 600 bladzijden. 23 auteurs, verbonden aan universiteiten, onderzoeksinstellingen, federaties of de industrie, hebben eraan meegewerkt.

  

Download nu uittreksels van het handboek betontechnolgie

Bestel nu online het handboek betontechnologieMeer achtergrondinformatie vindt men in het voorwoord van het handboek. Hieronder volgt een fragment:

 

“Beton – ongewapend, gewapend of voorgespannen – is reeds decennia lang het belangrijkste bouwmateriaal gebruikt bij kunstwerken, gebouwen en wegenbouw. Om een degelijk beton te kunnen maken, is een grondige kennis van de betontechnologie onontbeerlijk.De Beroepsvereniging voor Stortklaar Beton heeft daarom vanaf 1971 het Centrum voor Beroepsopleiding van de Betontechnologie opgericht. Dit opleidingscentrum gebruikte een tekst, die initieel werd opgesteld door diegenen die de opleiding zelf verzekerden.  Aldus was de basis gelegd van de eerste elementaire cursus betontechnologie. Vrij vlug volgde een meer gespecialiseerde cursus betontechnologie.

 

Bijna twintig jaar later, in 1990, nam de Belgische Betongroepering het initiatief om deze cursustekst te actualiseren en, in samenwerking met het Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid, opnieuw te publiceren. In 1991 was reeds een tweede uitgave nodig.

 

De derde uitgave in 1994 was een volledig herwerkte versie, aangepast aan de recentste evolutie in de betontechnologie, de normalisatie en certificatie.

 

In 1998 voelde men de noodzaak om een viertal hoofdstukken uit de uitgave van 1994 te herwerken; deze herwerkte hoofdstukken werden als  “Complement 1998” gepubliceerd.

 

De uitgave 1994 samen met het complement 1998 vormen de basis van het onderhavig boek (2006). De laatste ontwikkelingen en recent verschenen of herziene normen zoals de NBN EN 206-1 : 2001 met de nationale aanvullende norm NBN B15-001 : 2004 zijn erin verwerkt, zodat de inhoud van het boek actueel is. Deze uitgave richt zich tot iedereen die met beton bezig is en behoefte heeft aan betontechnologische kennis en inzicht. Het doel van dit naslagwerk is het verschaffen van grondige kennis over de bestanddelen, de samenstelling, het vervaardigen en het verwerken van beton. Ook de eigenschappen, het uiterlijk, de controle en de duurzaamheid van beton komen uitvoerig aan bod. Een inleiding tot speciale betonsoorten werd niet vergeten waardoor het inzicht in “betonmogelijkheden” verruimd wordt en de horizon verder open getrokken wordt voor nieuwe toepassingen.”

 

 

Dankbetuiging : klik hier

 

Verkoopprijs:  80 €(excl. 6% BTW) voor leden BBG, 100 € (excl. 6% BTW) voor niet-leden.

Scholen en universiteiten genieten van een verminderd tarief naargelang het aantal exemplaren:

 

·        het 1ste tot 10de exemplaar wordt verkocht aan 40,00 €

·        het 11de tot 20ste exemplaar wordt verkocht aan 35,00 €  en

·        alle bijkomende exemplaren worden verkocht aan 30,00 €

 

Alle prijzen zijn inclusief verzendingskosten voor zover ze binnen België worden verstuurd.

  

Het boek is verkrijgbaar bij de:

 

Belgische Betongroepering

Vorstlaan, 68

1170 Brussel

Tel. 02/790.42.12

info@gbb-bbg.be

 

Erratum (28-10-2008) : klik hier